אפשרויות מימון וקרנות מחקר

הגשת הצעות מחקר לגופים מממנים

כחלק מתהליך הגשת הצעות מחקר לגופים מממנים חיצוניים, מסייעת רשות המחקר בתחומים הבאים:

  • סיוע והנחייה בבניית התקציב המוגש במסגרת הצעת המחקר.
  • סיוע במימון יועץ חיצוני לכתיבה והגשת הצעת המחקר.

מימון מחקרים פנימיים ע"י רשות המחקר

על מנת לעודד הגשת הצעות מחקר לקרנות מחקר חיצוניות, מסייעת רשות המחקר במימון מחקרי היתכנות פנימיים, המהווים פוטנציאל להגשת הצעות מחקר לגופים מממנים חיצוניים. סיוע במימון מחקר פנימי יינתן בהתבסס על קריטריונים שונים, כמפורט בנוהל רשות המחקר.

קרנות חיצוניות

  • קרנות מלכ"ר ומשרדי ממשלה הינם ארגונים שמטרתם לממן פעילות מחקר, בהתאם למטרות הארגון. חלק מהקרנות הינם גופים משפטיים עצמאים שאין להם כוונות רווח (מלכ"ר). הגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות מסוג מלכ"ר או למשרדי הממשלה מתבצעת באמצעות רשות המחקר. קישורים לקרנות אלה מובאים באתר רשות המחקר.
  • גופים תעשייתיים/עסקיים - גופים המממנים מחקר ושירותי תעשיה שונים בהתאם לצרכי הארגון, ומטרתם העסקית היא הפקת רווחים. הגשת הצעות לחברות אלו, כולל הגשה למשרד הכלכלה (התמ"ת), מתבצעת באמצעות חב' אפקה יישומים בשילוב עם רשות המחקר.
  • הכנת תקציב הצעת המחקר המוגשת מבוצעת בשיתוף ובהנחיית רשות המחקר.
  • בהתאם לצורך ובכפוף למגבלות התקציב, תשקול רשות המחקר סיוע במימון יועץ חיצוני להכנת הצעת מחקר. לצורך זאת יגיש חבר הסגל לרשות המחקר בקשה הכוללת את נושא ההצעה, שמות השותפים ולוחות זמנים.