מימון

הגשת הצעות מחקר לגופים מממנים

כחלק מתהליך הגשת הצעות מחקר לגופים מממנים חיצוניים, מסייעת רשות המחקר בתחומים האלה:

  • סיוע והנחיה בבניית התקציב המוגש במסגרת הצעת המחקר
  • סיוע במימון יועץ חיצוני לכתיבה ולהגשת הצעת המחקר

מימון מחקרים פנימיים מטעם רשות המחקר

כדי לעודד הגשת הצעות מחקר לקרנות מחקר חיצוניות, מסייעת רשות המחקר לממן מחקרי היתכנות פנימיים המהווים פוטנציאל להגשת הצעות מחקר לגופים מממנים חיצוניים. סיוע במימון מחקר פנימי יינתן על פי קריטריונים שונים כמפורט בנוהל רשות המחקר.

קרנות חיצוניות

  • קרנות מלכ"ר ומשרדי ממשלה הם ארגונים שמטרתם לממן פעילות מחקר בהתאם למטרות הארגון. חלק מהקרנות הם גופים משפטיים עצמאיים שאין להם כוונות רווח (מלכ"ר). הגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות מסוג מלכ"ר או למשרדי הממשלה נעשית באמצעות רשות המחקר. קישורים לקרנות אלה מובאים באתר רשות המחקר.
  • גופים תעשייתיים או עסקיים הם גופים המממנים מחקר ושירותי תעשייה שונים על פי צורכי הארגון, ומטרתם העסקית היא להפיק רווחים. הגשת הצעות לחברות אלו, כולל הגשה למשרד הכלכלה (התמ"ת), נעשית באמצעות חברת אפקה יישומים בשילוב עם רשות המחקר.
  • הכנת תקציב להצעת המחקר המוגשת, נעשית בשיתוף ובהנחיית רשות המחקר.
  • בהתאם לצורך ועל פי מגבלות התקציב, תשקול רשות המחקר סיוע לממן יועץ חיצוני להכנת הצעת מחקר. לצורך זאת יגיש חבר הסגל לרשות המחקר בקשה הכוללת את נושא ההצעה, את שמות השותפים ואת לוחות הזמנים.