כתב העת של אפקה להנדסה ומדעים

(AJES) Afeka Journal of Engineering and Science הוא כתב עת המשמש במה לקשרים הבין-תחומיים שההנדסה מקיימת עם עולמות התוכן השונים של תקופתנו. מתפרסמים בו מאמרים העוסקים במגוון רחב של נושאים שההנדסה היא החולייה המקשרת ביניהם. אנו מביאים בפני הקוראים, בין השאר, מחשבות ומחקרים על התרבות הדיגיטלית, דיונים בנושא דמות המהנדס בפתחה של המאה ה-21, ניתוחים של תאוריות על צדק כלכלי וחברתי, דילמות אתיות של מהנדסים ומהנדסות, סקירה של משבר האקלים מפרספקטיבה הנדסית ועוד.

מערכת כתב העת רואה במדע מכלול ידע שלא אמור להיות שמור לתחומי מחקר המאופיינים בפורמליזם מתמטי, ושאינו רק אוסף של מתודולוגיות כמותיות קפדניות. אנו משייכים למדע כל ניסיון להרחיב את הדעת האנושית, ומכירים גם בחשיבותן ובערכן של שיטות מחקר איכותניות, כמובן – בהתאמה לנושא הנחקר ולמאפיינים שבהם מבקשים להתמקד.