ראש היחידה ללימודי לאנגלית

סגל ההוראה

רקע אקדמי ומקצועי

בריגיטה שוורץ היא בעלת תואר שני בבלשנות מאוניברסיטת בר אילן ובימים אלו היא שוקדת על דוקטורט בבלשנות. מחקרה עוסק בתופעות ספירה בשפה, סמנטיקה, בלשנות חינוכית וזהות מקצועית של מורים לשפה. בריגיטה היא סגנית הנשיא של האגודה הישראלית למורים לאנגלית ועורכת שותפה של TEIS Newsletter מאת TESOL International Association.

מאז 2011, בריגיטה הינה מחנכת מורים לאנגלית עבור משרד החינוך, אגף פיתוח מקצועי של סגל ההוראה. הניסיון שלה הן בתחום הבלשנות והן בתחום החינוך הובילו אותה לבנות קורסים ולערוך מחקרים המשלבים ידע תיאורטי וניסיון אמפירי בכיתה. המודל הפדגוגי שלה הוא להנגיש את מבני הבסיס של השפה, תוך אמונה שהנגשה זו תקטין את מספר הטעויות של הלומד ותאפשר  חוויה של EAP  (אנגלית למטרות אקדמיות) יעילה יותר.

Peer reviewed papers

  • Schvarcz, B.R. In prep. Hárman, sokan, mindannyian: Nominalized numerals and quantifiers in Hungarian. In: Elizabeth Coppock, Tamás Halm and Balázs Surányi (eds.) Approaches to Hungarian 17.
  • Schvarcz, B.R. 2017.Measure Constructions in Hungarian and the Semantics of the –nyi Suffix. In: A. Lipták and H. van der Hulst (eds.) Approaches to Hungarian 15, pp-183-208. Amsterdam: John Benjamins.
  • Schvarcz, B.R. and S. Rothstein 2017. Hungarian classifier constructions and the mass/count distinction. In: A. Lipták and H. van der Hulst (eds.) Approaches to Hungarian 15,  pp. 157-182. Amsterdam: John Benjamins.

 

  • Khrizman K., F. Landman, S. Lima, S. Rothstein and B.R. Schvarcz 2015.  Portion readings are count readings, not measure readings. The Proceedings of the 20th Amsterdam Colloquium

 

 

 Papers and Abstracts - Proceedings of Conferences

  • Schvarcz, B.R. In press. Taking action through reflection: A model of predictive reflection applied in in-service teacher education. TESOL. The Newsletter of Teacher Education Interest Section, Issue 2019 December.

 

  • Schvarcz, B.R. In press. A fiúk közül hányan? -Vn toldalékkal jelölt számnevek partitív szerkezetekben (How many of the boys? -Vn-marked Numerals in Partitive Constructions) To appear in the Proceedings of 14. Félúton Konferencia.
  • Schvarcz, B.R. 2018.A megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek közti kontraszt a magyar nyelvben (The mass-count contrast in Hungarian). In Fazekas Boglárka -- Kaposi Diána -- P. Kocsis Réka (eds.) Csomópontok -- Újabb kérdések a Félúton műhelyéből. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának 12. Félúton konferenciáján elhangzott előadások tanulmánykötete. Budapest: Kalota Művészeti Alapítvány.
  • Schvarcz, B.R. 2017.Language Awareness and EFL Teachers’ Professional Identity. In P. Petrar and A. Precup (eds.) Constructions of Identity VIII.  Cluj Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.
  • Schvarcz, B.R. 2017.The Role of Linguistics in Teacher Identity. TESOL. The Newsletter of Teacher Education Interest Section, Issue 2017 September. http://newsmanager.commpartners.com/tesolteis/issues/2017-09-25/7.html