מבחן אמירם - סיווג רמת אנגלית

קורסי אנגלית

נהלי אנגלית ע"פ תקנון לימודים לסטודנט , סעיף 27.6:

 • מועמדים ללימודים נדרשים טרם תחילת הלימודים האקדמיים, להגיע לרמה של לפחות 85 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או ציון 85 במבחן אמיר"ם / אמי"ר, על מנת להתקבל לקורס אנגלית ברמה הבסיסית (מתחילים).
 • סטודנט שסיים קורס אחד באפקה יוכל לעבור לסיווג רמת אנגלית גבוהה יותר מבלי להיבחן בבחינות החיצוניות, כאמור.
 • סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים כאמור לעיל, על מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.
 • פטור מלימודי אנגלית יינתן החל מציון 134 ומעלה בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי, או מציון 134 ומעלה במבחן אמיר"ם / אמי"ר או ע"י סיום רמת מתקדמים ב' באפקה. לא יינתן פטור מחובות האנגלית ללא עמידה בתנאים המפורטים לעיל.
 • כל הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם ללא פטור מלימודי אנגלית, יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם במוסד, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או רמת מתקדמים ב', שיוכלו להתחיל את לימודי רמת האנגלית במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.
 • כל הסטודנטים יידרשו לסיים את חובות לימוד האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מסוף השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיהם )לדוגמא סוף שנה ב‘ ללומדים לתואר תלת-שנתי וסוף שנה ג‘ ללומדים לתואר ארבע-שנתי(. סטודנט שלא עמד במועד זה יועבר לסטוס לא מן המנין ואף יכול להגיע למצב של מועמדות להרחקה.
 • במקרים חריגים ומנומקים ניתן יהיה לאשר לסטודנטים בודדים הארכת התקופה לסיום חובות האנגלית, ובלבד שהסטודנט עמד במלוא חובותיו כאמור באנגלית עד תום תקופת לימודיו. יש לפנות לדקאנט בבקשה.

הציון בבחינה הפסיכומטרית/
מבחן אמיר"ם / אמי"ר
שם הרמה והקורסמס' שעות לימוד סמסטריאלי במכללת אפקה
נמוך מ-85 מכינה 8 ש"ס
99-85  בסיסי (סף קבלה) 6 ש"ס
119-100  מתקדמים א' 4 ש"ס
133-120  מתקדמים ב' 4 ש"ס
134 ומעלה פטור -

קבלת תואר בוגר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מותנית בהוכחת ידע באנגלית ברמה אקדמית:

 מבחני אמירם, הנחיות רישום, מועדים וסיווג לרמת אנגלית 

לתשומת לבכם:

 • תוקף הציון במבחן - הציון בבחינת אמי"ר/אמיר"ם תקף למשך 5 שנים. הציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי תקף למשך 10 שנים.


מידע אודות מבחן אמיר"ם:

  • אחריות אקדמית ומנהלתית - המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו)- https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/amiram.html
  • רישום למבחן - דרך "אפקה נט" << חנות וירטואלית << רישום למבחן אמיר"ם, לאחר אישור הפרטים האישיים. המבחן מתקיים בין השעות 30:14-30:9 .לפני ביצוע התשלום, תוצג לנרשם השעה המוקדמת ביותר הפנויה ביום המבחן, אליה ישובץ לאחר התשלום. נרשם המעוניין בשעת בחינה מאוחרת יותר, מתבקש לא לשלם, אלא להיכנס למערכת במועד מאוחר יותר ולבדוק האם נפתחה שעת בחינה מאוחרת יותר, ורק אז לבצע את התשלום. אין אפשרות לשינוי שעה לאחר ביצוע התשלום. לאחר ביצוע התשלום יוכל הנרשם לצפות בשעת הבחינה בכל שלב, דרך אפקה נט << מבחן אמיר"ם << מצב הרשמה למבחן אמיר"ם. כיומיים לפני מועד הבחינה, תישלח לנרשמים הודעה )דרך "אפקה נט" << כללי << הודעות ומכתבים( בנוגע לכיתת הבחינה.
  • עלות כל מועד - 252 ₪
  • מועדי המבחן – מפורסמים באפקה נט
  • מיקום המבחן - המבחנים מתקיימים במכללת אפקה )למעט סטודנטים הנדרשים להתאמות(
  • מספר הפעמים שניתן לגשת למבחן - אין הגבלה
  • מרווח בין המבחנים - יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות )באמי"ר, באמיר"ם או בין היבחנות באמי"ר להיבחנות באמיר"ם, או להיפך(. נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ-35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון באנגלית.
  • לאיזו רמה ניתן להירשם - בחינה אחת אחידה
  • ציון סופי - עד 150
  • תוקף הציון במבחן - הציון בבחינת אמי"ר/אמיר"ם תקף למשך 5 שנים. הציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי תקף למשך 10 שנים.
  • סטודנטים הנדרשים להתאמות – רישום ומועדים דרך המרכז הארצי למבחן אמי"ר בלבד.
  • איזה ציון נחשב מבין מועדי הבחינות - הציון הגבוה מבין ציוני אמי"ר/אמיר"ם.

מועדי הבחינות ותאריכי פתיחת הרישום יפורסמו בנפרד ותשלח הודעה סטודנטים דרך "אפקה-נט".