מבחן אמירם

מבחן אמיר"ם סיווג רמת אנגלית

קורסי אנגלית

נוהלי אנגלית על פי תקנון לימודים לסטודנט, סעיף 6.27:

קבלת תואר בוגר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מותנית בהוכחת ידע באנגלית ברמה אקדמית.

 • המועמדים ללימודים נדרשים לפני תחילת הלימודים האקדמיים להגיע לרמה של לפחות 85 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או לקבל ציון 85 במבחן אמירם / אמיר, כדי להתקבל לקורס אנגלית ברמה הבסיסית (מתחילים).
 • סטודנטים שסיימו קורס אחד באפקה יוכלו לעבור לסיווג רמת אנגלית גבוהה יותר בלי להיבחן בבחינות החיצוניות, כאמור.
 • סטודנטים רשאים בכל שלב בלימודיהם להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים כאמור לעיל, על מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלהם לצורך סיווגם, לרבות לצורך מתן פטור.
 • פטור מלימודי אנגלית יינתן החל מציון 134 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או בגלל סיום רמת מתקדמים ב' באפקה. לא יינתן פטור מחובות האנגלית ללא עמידה בתנאים המפורטים לעיל.
 • כל הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם ללא פטור מלימודי אנגלית, יידרשו להתחיל ללמוד אנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם במוסד, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או לרמת מתקדמים ב'. סטודנטים אלו יתחילו את לימודי רמת האנגלית במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.
 • כל הסטודנטים יידרשו לסיים את חובות לימוד האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מסוף השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיהם (למשל סוף שנה ב‘ ללומדים לתואר תלת־שנתי וסוף שנה ג‘ ללומדים לתואר ארבע־שנתי).
 • במקרים חריגים ומנומקים תהיה אפשרות לאשר לסטודנטים בודדים להאריך את התקופה לסיום חובות האנגלית, רק אם ימלאו הסטודנטים את חובותיהם באנגלית, כאמור, עד תום תקופת הלימודים. בנושא זה יש להפנות בקשה לדקאנט.
   

מבחני אמירם, הנחיות רישום, מועדים וסיווג לרמת אנגלית 

הציון בבחינה הפסיכומטרית/
מבחן אמיר"ם / אמיר
שם הרמה והקורס מספר שעות לימוד סמסטריאלי במכללת אפקה

נמוך מ־85

מכינה

8  ש"ס

85–99 

בסיסי

6  ש"ס

100–119 

מתקדמים א'

4  ש"ס

133–120 

מתקדמים ב'

4  ש"ס

134  ומעלה

פטור

לתשומת ליבכם:

מידע אודות מבחן אמיר"ם:

  • אחריות אקדמית ומנהלתית - המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו)- https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/amiram.html
  • איזה ציון נחשב מבין מועדי הבחינות - הציון הגבוה מבין ציוני אמי"ר/אמיר"ם.