סיווג רמת אנגלית

לימודי אנגלית לימודי אנגלית במכללה מתקיימים במסלול מרוכז ונפרד מתוכנית הלימודים המחלקתית.

כל סטודנט הלומד לתואר ראשון מחויב להגיע לרמת פטור באנגלית. הערכת הידע באנגלית מבוצעת אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים (אמי"ר או אמיר"ם *, או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית).  

הסיווג לרמת אנגלית במהלך התואר הראשון מתבצע בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה כדלקמן:

חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה:

הציון בבחינה הפסיכומטרית/מבחן אמיר"ם/אמי"ר

 

שם הרמה והקורס

מס' שעות לימוד סמסטריאלי במכללת אפקה

נמוך מ-85

טרום בסיסי (מכינה)

8 ש"ס

85-99

בסיסי (מתחילים)

6 ש"ס

100-119

מתקדמים א

4 ש"ס

120-133

מתקדמים ב

4 ש"ס

134 ומעלה

פטור

-

 

סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים כאמור לעיל על מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.

  • על הסטודנטים שמסווגים לרמת אנגלית בסיסית  (מתחילים) חלה החובה להירשם ללימודי אנגלית בסיסית מהסמסטר הראשון ללימודיהם.
  • על הסטודנטים שמסווגים לרמת אנגלית מתקדמים א' ( בינוני) או מתקדמים ב' (מתקדמים) חלה החובה להירשם ללימודי אנגלית במהלך השנה הראשונה ללימודיהם.
  •  כל הסטודנטים יידרשו לסיים את חובת האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מתום שנה שלישית בתוכנית לימודים בת ארבע שנות לימוד ולא יאוחר מתום שנה רביעית בתוכנית לימודים בת חמש שנות לימוד.
  • במקרים חריגים ומנומקים ניתן יהיה לאפשר לסטודנטים בודדים הארכת התקופה לסיום חובות האנגלית, ובלבד שהסטודנט עמד במלוא חובותיו כאמור באנגלית עד תום תקופת לימודיו. יש לפנות לדקאנט בבקשה.
  • לתשומת לב, הציון בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם תקף למשך 5 שנים. הציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי תקף למשך 10 שנים.

 

לפרטים על תוכן ומבנה הבחינות והרשמה לבחינות אמי"ר , יש לפנות למרכז ארצי לבחינות והערכה,
טל': 02-6759555.  ; http://www.nite.org.il ,http://www.meidaat.co.il