לימודי אנגלית

היחידה ללימודי אנגלית
ד"ר ליאור כהן

ראש היחידה ללימודי אנגלית
ד"ר ליאור כהן

ייחודם של לימודי השפה האנגלית במכללת אפקה מתבטא הן במסלול המרוכז והנפרד מתוכנית הלימודים המחלקתית ללימודי אנגלית, והן בכיתות הייעודיות והקורסים
המיוחדים שהמכללה עורכת ללקויי למידה בעלי אבחון תקף.

תכנית הלימודים של מכללת אפקה לאנגלית נועדה לסייע לסטודנטים להגיע לרמת פטור באנגלית, שמהווה תנאי לקבלת הזכאות לתואר. התכנית ללימודי אנגלית כוללת גם קורסים המותאמים לליקויי למידה, אשר פתיחתם מותנית ברישום מוקדם של כמות סטודנטים מספקת.

חברי הסגל במחלקה ללימודי אנגלית של אפקה מונים מרצים בעלי ניסיון עשיר בהוראת השפה האנגלית, אשר תורמים משמעותית לאיכות ורמת ההוראה ומעניקים לסטודנטים ערך מוסף ייחודי. 

לימודי אנגלית לימודי אנגלית במכללה מתקיימים במסלול מרוכז ונפרד מתוכנית הלימודים המחלקתית.

כל סטודנט הלומד לתואר ראשון מחויב להגיע לרמת פטור באנגלית. הערכת הידע באנגלית מבוצעת אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים (אמי"ר או אמיר"ם *, או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית).  

הסיווג לרמת אנגלית במהלך התואר הראשון מתבצע בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה כדלקמן:

חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה:

הציון בבחינה הפסיכומטרית  / מבחן אמיר"ם

 

הציון במבחן אמי"ר

שם  הרמה והקורס

שם קודם

מס' שעות לימוד

85-99

185-199

בסיסי

מתחילים

6 ש"ס

100-119

200-219

מתקדמים א

בינוני

4 ש"ס

120-133

220-233

מתקדמים ב

מתקדמים

4 ש"ס

134 ומעלה

234 ומעלה

פטור

פטור

 

 

סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים כאמור לעיל על מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.

  • על הסטודנטים שמסווגים לרמת אנגלית בסיסית  (מתחילים) חלה החובה להירשם ללימודי אנגלית בסיסית מהסמסטר הראשון ללימודיהם.
  • על הסטודנטים שמסווגים לרמת אנגלית מתקדמים א' ( בינוני) או מתקדמים ב' (מתקדמים) חלה החובה להירשם ללימודי אנגלית במהלך השנה הראשונה ללימודיהם.
  •  כל הסטודנטים יידרשו לסיים את חובת האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מתום שנה שלישית בתוכנית לימודים בת ארבע שנות לימוד ולא יאוחר מתום שנה רביעית בתוכנית לימודים בת חמש שנות לימוד.
  • במקרים חריגים ומנומקים ניתן יהיה לאפשר לסטודנטים בודדים הארכת התקופה לסיום חובות האנגלית, ובלבד שהסטודנט עמד במלוא חובותיו כאמור באנגלית עד תום תקופת לימודיו. יש לפנות לדקאנט בבקשה.
  • לתשומת לב, הציון בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם תקף למשך 5 שנים. הציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי תקף למשך 10 שנים.

המרכז הארצי לבחינות והערכה מקיים בחינות אמיר"ם במכללה מספר פעמים בשנה.

לפרטים על תוכן ומבנה הבחינות והרשמה לבחינות אמי"ר , יש לפנות למרכז ארצי לבחינות והערכה,
טל': 02-6759555.  ; http://www.nite.org.il ,http://www.meidaat.co.il