מכרז פומבי מס' 10/24 לאספקת שירותי ניקיון מבנים

אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (להלן: "המכללה") מבקשת לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 10/24 לאספקת שירותי נקיון מבנים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 1. ההתקשרות הינה לאספקת שירותי ניקיון מבנים למכללה לתקופה של שנה עם אופציה להארכה לארבע תקופות נוספות של שנה כל אחת.
 2. תנאי הסף להשתתפות במכרז הינם כמפורט להלן:
 • בעל רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות" בתחום הניקיון בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.

מובהר כי אין מניעה שקבלן כוח אדם שהוא גם קבלן שירות ישתתף במכרז זה, אולם שירותיו במסגרת המכרז והסכמי ההתקשרות יהיו של קבלן שירות בלבד.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף העתק תקף של הרישיון על שמו בלבד וכן יחתום על תצהיר בנוסח מסמך א'(9) לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

 • בעל ניסיון של 5 שנים רצופות לפחות, במהלך השנים 2016 – 2023 במתן שירותי ניקיון של מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, קניונים וחברות גדולות (משרדים בהיקף כולל של כ- 10,000 מ"ר) בשלושה גופים לפחות כמפורט לעיל בהיקף כולל של העסקת 50 עובדי ניקיון לפחות בחודש ולא פחות מ- 20 עובדים בכל יום. יובהר כי הניסיון נדרש לגבי מבנים הכוללים שטחים מרוהטים ומאוכלסים ולא ייכלל ניסיון ממפעלים, מבני תעשיה, מחסנים, בתי מגורים, מלונאות וכד'.

הניסיון שייבדק הינו של המציע בלבד ולא ניתן להשתמש בניסיון ובהיקף העבודה של קבלני משנה כדי לעמוד בתנאי הסף ואלו חייבים להתקיים במציע עצמו.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על ניסיונו במסמך א'(1) וכן יצרף אישור חתום מאת הגוף הציבורי על דבר ההתקשרות בנוסח מסמך א'(2).

בכל מקרה של גוף ציבורי המסרב ליתן אישור (בהתאם לנהליו ו/או הנחיות מנהליו) יצרף המשתתף את הודעת הגוף הציבורי שניתנה לו בדבר חוסר האפשרות של הגוף לחתום על נוסח האישור ואת העתק הסכם השירותים עליו הוא חתום ואשר ממנו ניתן לראות את הנתונים הנדרשים במסגרת תנאי הסף (ניתן למחוק .

 • למציע משרד/סניף הנמצא במרחק שלא יעלה על 30 ק"מ מהמכללה.
 • המציע בעל מחזור כספי מזערי בכל אחת מהשנים 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (בממוצע) של 5,000,000 ₪ לא כולל מע"מ.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יש לצרף אישור רו"ח בנוסח המצ"ב כמסמך א'(7)

 • המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לא הורשע ביותר משתי עברות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ברשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, ב-3 השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני עבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים בנוסח המצ"ב כמסמך א'(8).

 • לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משלוש הפרות בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין זה, ייראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף אישור תקף למועד הגשת ההצעות ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת לגבי המשתתף ולגבי בעלי שליטה בו בדבר ההרשעות והקנסות בתחום דיני העבודה ו/או היעדרם.

 • למציע תקן ISO 9001:2008 בתוקף או תקן ISO 9001:2015 בתוקף.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף על המשתתף לצרף העתק תו התקן על שמו בתוקף.

 • המציע הגיש ערבות בנקאית, מקור, על שם המשתתף, ע"ס 50,000 ₪ להבטחת הצעתו כמפורט בסעיף 4.9 להלן.

יש להגיש ערבות בנקאית בהתאם להוראות סעיף 4.9 בנוסח מסמך א'(3) בדיוק.

 • המציע חתם על תצהיר היעדר קירבה לעובד המכללה או חבר במועצת המנהלים במכללה בנוסח מסמך א'(6).

על המשתתף לצרף תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח מסמך א'(6) בדיוק.

 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המכללה:

                www.afeka.ac.il> על אפקה > מידע כללי > מכרזים

 1. מפגש מציעים/סיור קבלנים (חובה) במכרז ייערך בתאריך 08/05/2024, בשעה 10:00במכללה, בכניסה לבניין ברחוב מבצע קדש 38 תל אביב.
 2. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 15/05/24 בשעה 12:00 לכתובת דוא"ל : RanS@afeka.ac.il . מענה לשאלות הבהרה יפורסם באתר המכללה ובאחריות המציע להתעדכן בו.

 3. המועד האחרון להגשת הצעה: את ההצעה בשני עותקים בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע יש להגיש במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי, עליה יצויין : מכרז פומבי מס' 10/2024, מיום 28/05/24 עד ליום 30/05/24, בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי המכללה בכתובת בני אפרים 218 חדר ב-11. הצעה שתגיע לאחר השעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות. 

הודעות ומענה לשאלות הבהרה במכרז 10/24 נקיון מבנים

במסמך אקסל "הצעת מחיר" בשורת "סה"כ עלות עובד לשעה" יצויין כי המחיר הינו 65 ₪ לשעה (ולא 60 ₪ לשעה כפי שנרשם).

מצ"ב קובץ אקסל מתוקן.

אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (להלן: "המכללה") מבקשת להודיע על שינוי במועד מפגש המציעים במכרז שבנדון:

מפגש מציעים (חובה) במכרז ייערך בתאריך 9.5.2024 בשעה 10:00 במכללה, בכניסה לבניין ברחוב מבצע קדש 38 תל אביב. (ולא בתאריך 8.5.2024 כפי שנקבע קודם לכן).

אין שינוי ביתר תנאי ומועדי המכרז.