מכרז פומבי מס' 11/24 דו שלבי למתן שירותי פרסום, דיגיטל, קריאייטיב ורכש מדיה 
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (להלן: "המכללה") מבקשת לקבל הצעות למכרז פומבי דו שלבי מס' 11/24 למתן שירותי פרסום, דיגיטל קריאייטיב ורכש מדיה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 1.  ההתקשרות הינה לאספקת השירותים המפורטים לעיל למכללה לתקופה של שנתיים עם אופציה להארכה לשלוש תקופות נוספות של שנה כל אחת.

 2. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית וועדת המכרזים מוסמכת לניהול משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

 3. רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  3.1 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.

  3.2 מציע כנ"ל, אשר מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לרבות: (א) הוראות סעיף 2 לחוק האמור (בדבר ניהול פנקסים ודיווחים); (ב) הוראות סעיף 2ב לחוק האמור בקשר עם קיום דיני העבודה; ו- (ג) הוראות סעיף 2ב1 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

  מובהר, כי אפקה תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי הנקוב בסעיף  6.3.2 לעיל ביחס לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים בקשר עם קיום דיני העבודה, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות סעיף 2ב(ב1)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 

  3.3 מציע כנ"ל, אשר הינו משרד פרסום ודיגיטל פעיל במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מובהר כי מתן כלל שירותי הדיגיטל חייבים להתקיים במציע בעצמו.

  3.4 מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות, מעסיק לפחות 25 עובדים בתחומי הפרסום הבאים: קריאייטיב, שירותי דיגיטל, אסטרטגיה, ניהול לקוחות (תקציבאות), סטודיו  והפקה.

  3.5 מציע כנ"ל, בעל מחזור מרכש מדיה של לפחות 9,000,000 ₪, בכל אחת מהשנים 2021, 2022 ו - 2023, לא כולל מע״מ.

  3.6 מציע כנ"ל אשר העניק בעצמו שירותי מדיה דיגיטלית פרוגרמטית, ללקוח אחד לפחות, בהיקף רכש מדיה של 3 מיליון ₪ בשנה לפחות, לא כולל מע"מ, במערכות דיגיטל פרוגרמטיות, בכל אחת מהשנים 2021, 2022, 2023.

  מובהר כי אין מניעה להציג בכל שנה לקוח שונה, ובלבד שלקוחות אילו עומדים ביתר דרישות הסעיף.

  3.7 המציע העניק שירותי פרסום ורכש מדיה עבור קמפיינים קריאיטיבים שתוקשרו בפלטפורמות האוף ליין (טלוויזיה ו/או רדיו ו/או עיתונות ו/או שילוט), עבור שני (2( לקוחות לפחות, במהלך 24 חודשים האחרונים ממועד הגשת המכרז.

  3.8 המציע העניק שירותים עבור קמפיין דיגיטל, במהלך 12 חודשים האחרונים מהמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז, במצטבר:

   3.8.1 השירותים כללו אסטרטגיה, קריאיטיב, ניהול ורכש מדיה.

   3.8.2 הקמפיין נוהל בשלוש (3) מערכות דיגיטליות פרוגרמטיות בהיקף מדיה כולל של 300,000 ש״ח ל 500,000 ש״ח, לא כולל מע"מ.

   3.8.3 הקמפיין נוהל ב 3 המערכות - הדיגיטליות הפרוגרמטיות בו זמנית במשך מינימום 14 ימים.

   3.8.4 אחת המערכות הפרוגרמטיות המפורטות בסעיף 6.3.8.2 היתה מערכת לקידום תוכן.

  3.9 המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן, עשויה לטובת המכללה, בסכום של 25,000 ₪ (עשרים וחמש אלף ₪). תוקף הערבות יהיה עד ליום 15.01.25 (להלן: "ערבות הצעה"). ערבות ההצעה תהיה בנוסח המצורף כטופס מספר 6.

 4. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המכללה:
  www.afeka.ac.il> על אפקה > מידע כללי > מכרזים

 5. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום  01.07.24 בשעה 13:00 לכתובת דוא"ל : LielR@afeka.ac.il . מענה לשאלות הבהרה יפורסם באתר המכללה ובאחריות המציע להתעדכן בו.

 6. המועד האחרון להגשת הצעה: את ההצעה בהתאם להוראות המפורטות במכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי, עליה יצויין : מכרז פומבי מס' 11/2024, עד ליום 15.07.24 בשעה 13:00 לתיבת המכרזים במשרדי המכללה בכתובת בני אפרים 218 חדר ב-11. הצעה שתגיע לאחר השעה 13:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.  

הודעות ומענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 11/24 דו שלבי למתן שירותי פרסום, דיגיטל, קריאייטיב ורכש מדיה