מלגות סיוע

מכללת אפקה מאמינה במתן סיוע כלכלי כדי שהמצב הסוציואקונומי לא ימנע לימודים מסטודנטים המעוניינים בלימודים אקדמיים.

מכללת אפקה מייחדת תקציב מלגות עבור סטודנטים הזקוקים לתמיכה כלכלית עקב מצבם הסוציואקונומי. אישור הזכאות הוא בהתאם להחלטת ועדת המלגות של המכללה.

בתחילת כל שנת לימודים אקדמית מפרסם משרד הדקאנט את המועד להגשת בקשות למלגת סיוע. המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו באופן יחסי לשאר המבקשים, ובהתאם לתקציב המלגות שנקבע לאותה שנה אקדמית.

לפני הגשת הבקשות יש לקרוא היטב את ההנחיות ולהקפיד על מילוי כל הפרטים ועל צירוף כל המסמכים הדרושים.

הודעה על פתיחת ההרשמה יוצאת באפקה נט סמוך לתחילת שנת הלימודים האקדמית.

 

לתקנון הענקת מלגות סיוע