positive electrode, ground electrode

עדי אדמוב, נועה שפארך

הנדסה רפואית

בהנחיית: ענת רטנובסקי, גבי שפט

זיהוי אוטומטי של כאב בקטיעת אצבעות

positive electrode, ground electrode

עדי אדמוב, נועה שפארך

הנדסה רפואית

בהנחיית: ענת רטנובסקי, גבי שפט

מסלול הלימודים: הנדסה רפואית

מטרת/מהות פרויקט הגמר

מטרת הפרויקט הינה פיתוח אלגוריתם להערכת רמת כאב בקרב קטועי אצבעות על בסיס פרמטרים מרובים של אותות אוטונומיים ועל ידי שיטת למידת מכונה. אלגוריתם זה נועד לספק כלי להבנה והערכת כאב בכדי לאפשר התאמת טיפול מתאים עבור קטועי אצבעות.

תאר את הפרויקט 

מערכת ניסוי הכוללת חיישנים להקלטת אותות פיזיולוגים + אלגוריתם לסיווג כאב. הפרוייקט נועד לחקור את האפשרות לזהות ולכמת כאב אצל אנשי הסובלים מכאב עקב קטיעת אצבעות

כיצד נולד הרעיון?

כריתת אצבעות היא אחת מסוגי הכריתות הנפוצות ביותר. על פי הספרות, כ-80% מהאנשים שחוו כריתה של איבר, סובלים מכאבים בגדם. בדרך כלל, אנשים הסובלים מקטיעה אינם מטופלים כראוי בשל מורכבות הבעיה וחוסר בהבנת מנגנון הכאב. לכן, הם מוגבלים עקב הכאב הכרוני ממנו הם סובלים.

מדוע בחרתם בפרויקט הזה?

הפרוייקט, אשר כלל שילוב מספר אותות פיזיולוגיים עם אלגוריתם למידת מכונה מציג גישה אמינה לזיהוי כאב בכריתת אצבעות.

איזה מענה הפרויקט נותן ולאיזה אוכלוסייה?

הפרוייקט הנוכחי מאפשר לזהות ולכמת את הכאב אותו חווים המטופלים, דבר המהווה כלי להבנה והערכת כאב אשר יוכל להועיל בהתאמת טיפול עבור קטועי אצבעות ויאפשר את בחינת ייעילות הטיפול הנבחר.