בקורס זה ילמדו נושאים עיקריים בתחום התרמודינמיקה, מעבר חום, וזרימה.

This course provides a survey of reasoning, learning, and optimal decision-making methodologies.  It focuses on principles, algorithms, and their application, taken from the disciplines of decision making and operations research.

הקורס יסקור את רכיבי תחנת הכוח ודרכי ניתוח שלהם, תכן תרמודינאמי ראוי בשילוב שיקולים כלכליים, בדיקות לאחר ייצור (אופן הביצוע והניתוח).

הקורס מביא מניסיונם של אנשי המקצוע והמחקר המובילים בתחומם בישראל וסוקר, תוך הצגת וניתוח אירועים מאמרים את תהליכי התכנון, ההקמה והתפעול של פרויקטים מורכבים במערכות אנרגיה ובהספק חשמלי, בארץ ובעולם. האירועים והחומר המובאים בקורס עוסקים בתחומי תוכן מגוונים (מערכות אנרגיה, מערכות הספק חשמלי, תכנון מרחבי אורבני, מערכות תחבורה, וניהול פרויקטים הנדסיים מורכבים) ושמים דגש על ראיה מערכתית-אינטגרטיבית הן בהיבטי מדיניות ממשלתית, הן בהיבטי יישוב הקונפליקטים בין מערכות ותת-מערכות תשתיתיות בשלבי התכנון וההנדסה, והן מבחינת שילובם של היבטים תפעוליים, כלכליים, סביבתיים וחברתיים בתהליכי התכנון וההקמה של מערכות אנרגיה והספק חשמלי. לאחר הצגת הנושא ייערך דיון וניתוח. בסיום הקורס יגישו הסטודנטים פרויקטים העוסקים בניתוח מעמיק של אחד או יותר מהנושאים שנסקרו בקורס, תוך שימוש במגוון כלי הניתוח והתיכון שנלמדו במסגרת התכנית.

This course provides a survey of reasoning, learning, and optimal decision-making methodologies.  It focuses on principles, algorithms, and their application, taken from the disciplines of decision making and operations research.

ניהול פרויקטים הינו כלי מרכזי בניהול מערכות תשתית. בקורס יוצגו תהליכים, שיטות וכלים לתכנון, תיכון מעקב ובקרה בפרויקטים תוך מתן דגש על סביבה של מערכות תשתית. מטרת הקורס הינה הצגת מתודולוגיה לניהול פרויקטים הממוקדת בסביבה עסקית – טכנולוגית של מערכות תשתית . מתודולוגיה המתבססת על מודלים מתמטיים, מודלים ניהוליים ותוכנת מחשב. במסגרת הקורס ילמדו שיטות לתכנון וניתוח פרויקטים להערכת זמני ביצוע, הערכת עלויות הפרויקט, שיטות לקיצור זמני פרויקטים וניהול סיכונים לאורך מחזור החיים. בהמשך ילמדו שיטות ניתוח תזמון דטרמיניסטית וסטוכאסטית. כמו כן יילמדו, שיטות למעקב ובקרה ודוחות לשיפור ניהול הפרויקט ובקרת התקציב.

מבוא ומבט כולל על מרכזיות האנרגיה בקיום האנושי ותחום הנדסת האנרגיה. סקירת מכלול התהליכים הקשורים בניצול מקורות אנרגיה וההיבטים ההנדסיים הרלוונטיים. הגדרת מערכות צורכות ויוצרות אנרגיה ודיון באיכות האנרגיה. מצב האנרגיה בישראל ובעולם ייסקר מבחינה מקרו-כלכלית וילובנו השלכות עתידיות. יחסי הגומלין בין ייצור אנרגיה לאיכות הסביבה ועקרונות קיימות במימושם בייצור וצריכת אנרגיה. תערך חזרה תמציתית על המרת האנרגיה ויעילות התהליך. יידונו תפקידיו ומרחב הפעולה בארגון של מהנדס האנרגיה. ייעשה שימוש במקרי הדגמה בתעשייה ושימושים בישראל, כולל סיור/ים ומפגש עם מומחים בתחום.

הקורס עוסק במושגי יסוד וסוגיות מרכזיות בכלכלת משק האנרגיה והתשתיות בהיבטים תיאורטיים ואמפיריים, וכן בשימוש בכלים ובמודלים כמותיים לצורך פתרון בעיות בתחום של ניהול משאבי אנרגיה. נושאי הקורס העיקריים כוללים: תפקיד שוקי האנרגיה בכלכלה; חישובי כדאיות כלכלית בתחום האנרגעה והתשתיות; מאפייני ההיצע והביקוש לאנרגיה; הקשר בין שימוש באנרגיה לצמיחה כלכלית ולסביבה; מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים, ניהול משאבי טבע מתכלים, שוקי אנרגיה עולמיים; מדיניות אנרגיה בישראל ובארצות אחרות.

הקורס עוסק בהפקת אנרגיה שימושית ממקורות מתחדשים ובכלל זה הערכת המשאב, תהליכי המרה וביצועי מערכת.

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע מפורט על עקרונות ההפעלה ופריסת המערכת של תחנות כוח להמרת אנרגיה, כטורבינת גז, תחנת כוח קיטורית ומחזורים משולבים.

הקורס עוסק בטכנולוגיות אגירת אנרגיה מכנית, כימית וחשמלית. היישומים העיקריים הם מתקני אנרגיה מתחדשת לייצור כח והנעה תחבורתית.

הקורס יסקור את נושאי הרגולציה בתחומי משק האנרגיה והפקת האנרגיה השונים - חשמל, נפט, גז טבעי וכן בנושאים רלוונטים כמו תכנון ובניה וסביבה. בוגר הקורס יהיה בעל מסוגלות להטמיע היבטים רגולטוריים ומשפטיים בהקשרים למערכות יצור, הובלה וחלוקת אנרגיה. הסטודנט ידע לפנות לגורם היעוץ בעל הידע הממוקד בתחום.