ניתוח רשתות חברתיות הינו תהליך חקר רשת, שבו נעשה שימוש בכלים מתמטיים לאנליזת רשתות חברתיות (בעיקר מתורת הגרפים).
זהו תחום מחקר שמאפיין מבנים מרושתים במונחים של צמתים (Nodes), המייצגים את חברי הרשת החברתית, וקשרים (Edges) המייצגים את נתיבי תעבורת המידע והאינטראקציות ביניהם.
הקורס, בלימודי מדעי הנתונים, יעסוק בנושאים העיקריים של חקר רשתות חברתיות, ובפרט אנליזת רשתות חברתיות המבוססת על אלגוריתמים רקורסיביים וכלים מתמטיים מתורת הגרפים ואלגברה לינארית.
בקורס נסקור מגוון גישות מדעיות לניתוח רשתות חברתיות המשמשות גם לחקר מבנים של יחסים הדדיים בין ישויות, כאשר מגוון הישויות עשוי לכלול: אנשים, ארגונים, אזורים גאוגרפיים ומדינות.
שיטות אלו מיושמות באופן נרחב במחקר לצורך אפיון ניתוח והבנת תופעות בתחומים רבים.
למרות השוני הרב בין הישויות והתחומים, קיימים מאפיינים ותופעות המשותפים לכל הרשתות.
מאפיינים אלו, שידונו בקורס, ניתנים להסבר במידה רבה על ידי מבנה הרשת ומדדי המרכזיות שלה.
במסגרת הקורס יוצגו עיקרי התיאוריה של רשתות חברתיות ויידונו מחקרים ויישומים בנושא.