הודעה על כוונת המכללה להתקשר עם עמותת מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי
(להלן: "מחב"א) לצורך רכישת מאגרי מידע