Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 34 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 34 Previous Page
Page Background

לשנת הלימודים תשע"ז:

B.Sc.

תנאי הקבלה ללימודי תואר ראשון

סף הקבלה המינימלי לשנת הלימודים תשע"ז בכל מחלקות הלימוד הינו ציון

קבלה על סמך פסיכומטרי:

בבחינה הפסיכומטרית.

600

מכללת אפקה תפעיל מסלול קבלה על סמך תעודת בגרות ללא צורך

קבלה על סמך תעודת בגרות:

בהיבחנות בבחינה הפסיכומטרית כחלק מהמהלך הכולל של משרד החינוך והמוסדות האקדמאיים. יוכלו

יחידות לימוד באנגלית ובמתמטיקה.

4/5

להירשם מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות שכוללת לפחות

המתווה המדויק בשלבי גיבוש ויפורסם באתר המכללה, לפרטים נוספים יש לפנות לייעוץ לימודים.

לפחות,

85

דיפלומת הנדסאי מה"ט/משרד החינוך בממוצע ציונים של

קבלה על סמך דיפלומת הנדסאי:

במבחנים החיצוניים (לא כולל הגנה על פרויקט גמר).

יובאו בפני ועדת קבלה, לוועדה האפשרות להחליט להיבחן

הערה - מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה:

במבחן פטור במתמטיקה או בפיסיקה.

העתקים):

+

בעת ההרשמה יש לצרף את המסמכים הבאים (חשוב! יש להביא תעודות מקוריות

לכל המועמדים:

תעודת בגרות - העתק מקורי של אישור משרד החינוך על ציוני הבגרות ועל זכאות לתעודת בגרות או

צילום מאושר של התעודה ע"י בי"ס התיכון

תעודת זהות/רשיון נהיגה (תעודה מזהה)

טופס ציוני הבחינה הפסיכומטרית בהתאם לכללי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

לבעלי תעודת בגרות מחו"ל:

יש להביא אישור ממשרד החינוך, המכיר בתעודת הבגרות כשוות ערך לתעודת בגרות ישראלית.

, היחידה לאישורי השכלה תיכונית

02-5601371 :

את האישור הנ"ל ניתן לקבל בטלפון

להנדסאים:

דיפלומת הנדסאי

גיליון ציונים נספח לדיפלומה

גיליונות ציונים מפורטים לפי סמסטרים כולל בחינות חיצוניות

ייעוץ אישי בנושא שיפור מיומנויות למידה והתמודדות עם קשיים בלמידה

סטודנטים החווים קשיים בלימודיהם, מוזמנים לפנות לייעוץ והכוונה לשיפור תהליכי הלמידה שלהם.

ההכוונה מותאמת לקשיים האישיים ומציאת דרכי התמודדות ונמשכת לאורך הלימודים. כמו כן, ניתן לקבל

מענה לשאלות בנושא לקויות למידה והשלכותיהן, ייעוץ בענייני אבחון והכוונה לטיפול מתאים.

mirsham@afeka.ac.il

להגשת מועמדות

ניתן להירשם באמצעות הרישום המקוון המתפרסם באתר המכללה.

חשוב להגיע עם כל

טיפ:

המידע על לימודך הקודמים

על מנת שפגישה אחת

תקדם אותך לעבר התואר

ידיעון תשע"ז

׀

8