Energy systems, applications and energy efficiency

הסטודנטים: עמית זיניוק ורמי יעקובוב  
המנחה: ד"ר שרון גת

הוצאות אנרגטיות מהוות נתח משמעותי מעלויות הייצור של תעשיות רבות ובכללן תעשיית הצמיגים. עם עליית מחירי האנרגיה ובעקבות סקר אנרגיה שבוצע במפעל "אליאנס" גובשה תכנית התייעלות אנרגטית מקיפה הכוללת את מערכת מגדלי הקירור וניצול החום השיורי של גזי הפליטה מדוד הקיטור. במסגרת הפרוייקט יתבצע חקר טכנו-כלכלי של מערכות אלה תוך התייחסות לתנודות בייצור הקיטור ובתנאי הסביבה.