הצעות למכרזים

הצעות למכרזים
הודעה מספר 11 על אספקת שירותי ניהול מדיה דיגטלית, עיצוב ופרסום, 
מכרז פומבי מס.2017 - 3039

תקופת ההתקשרות: שנה עד חמש.
תנאי סף: מפורטים בסעיף 12 ו-13 למכרז.
תנאי לפסילה: מתן שירותים לגורם המתחרה במכללה.
קבלת מסמכי המכרז: הורדה מהאתר .
מועד אחרון לשליחת שאלות: 15.10.17 לא יאוחר מהשעה 12:00
מועד אחרון להגשה : 29.10.17 בשעה 12:00
מקום ההגשה: תיבת המכרזים בחדר ב' 9, בבניין המכללה ברחוב בני אפרים 218 תל אביב
סוג המכרז: מכרז עם בחינה דו שלבית. 
כניסה למכרז >>

תיקון למכרז פומבי מס. 2017 - 3039

במקום סעיף 12.5, כנוסחו במכרז, יבוא הסעיף 12.5 שלהלן:

סעיף 12.5 – צרוף המצגות

על המציע לצרף להצעתו את המצגות מטעמו שתוצגנה על ידו כאשר יזומן להציגן על ידי ועדת המכרזים
המצגות תכלולנה פרטים כמפורט בטבלת אמות המידה האמורה בסעיף 19.2 והן מחולקות לחלקים הבאים:
חלק ראשון: בו יפורטו ניסיונו של המציע ושל אנשי הצוות אשר יעבדו ישירות מול המכללה, הכוללים ראש צוות ומנהל לקוח וכן אנשי צוות.
חלק שני: הצגת תיק עבודות של המשרד בשנים 2015-2017.
חלק שלישי: מתן מענה לבריף המצורף כנספח ח' יוגש רק בשלב בחינת האיכות של ההצעות ע"י החברות שיעברו את שלב המיון המוקדם עפ"י סעיף 19.1.

תשובות לשאלות בנוגע למכרז 2017 - 3039 >>

הודעה מס' 10 על מכרז לאספקת שירותי נקיון, מכרז פומבי מס.2017 - 3038

תקופת ההתקשרות: חצי שנה עד חמש.
תנאי סף: מפורטים בסעיף 2 למכרז.
תנאי לפסילה: אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים בסעיף 3 למכרז.
קבלת מסמכי המכרז: הורדה מהאתר
מועד אחרון לשליחת שאלות: 17.10.17 לא יאוחר מהשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: 5.11.17 בשעה 12:00
מקום ההגשה: תיבת המכרזים בחדר ב' 9, בבניין המכללה ברחוב בני אפרים 218 תל אביב
סוג המכרז: מכרז עם בחינה דו שלבית.
כניסה למכרז >>


תשובות לשאלות בנוגע למכרז 2017 -3038 >>