ארכיון

הצעות למכרזים
הודעה מס' 9 על בקשה לקבלת הצעות מחיר-מכרז מס' 3033-2016 לאספקת מחשבים ניידים 

כניסה למכרז >>

הודעה מס' 8 על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת טובין בפטור ממכרז 26/6/14

נמסרת בזאת הודעה כי בהתאם לסעיף 3.15 לנוהל המכרזים של המכללה בדעת המכללה להתקשר עם חברת מיקרוסופט [להלן "הספק"] , באמצעות משווק שנקבע על ידה[אזטק טכנולוגיות בע"מ], שהנה, לדעת המכללה, ספק יחיד של המוצרים המפורטים להלן, בפטור ממכרז. 

ההתקשרות הנה לרכישת המוצרים הבאים  מתוצרת הספק:
[1].
 Azure Monetary C0mmitment ShrdSvr ALNG SubsVL 
[2]
. AzureSpprt ShrsSvr ALNG SubsVL MVL Commit Std [להלן:"הטובין"].

מי שסבור כי הוא  מסוגל לספק למכללה את הטובין רשאי לפנות ולהודיע על כך למכללה  בתוך שבעה [7] ימים ממועד פרסום הודעה זו. את הפניות יש להעביר, בכתב בלבד, באמצעות דוא"ל לכתובת micraz@afeka.ac.il.

לכל פניה יש לצרף –

 1.  שם, ת.ז. מען ופרטי התאגדות של הפונה [אם הפונה הוא תאגיד]
 2.  פירוט מלא של יכולת הפונה לספק את הטובין במלואם ופרוט מועד אספקתם.

פניה שתגיע לאחר המועד האחרון האמור לעיל, או כזו שלא תכלול את כל הפרטים האמורים לעיל, לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.


הודעה מס' 7 "התקשרות בפטור ממכרז" 15/5/14

נמסרת בזאת הודעה כי בישיבה משותפת של ועדת הפטור וועדת המכרזים של המכללה הוחלט לאשר התקשרות, ללא מכרז, עם ג'קי בכר להפקת אירוע הפרידה מנשיא המכללה היוצא וזאת לאור הוראות סעיף 3.8 לנוהל המכרזים של המכללה. עוד הוחלט למסור לג'קי בכר, ללא מכרז,  את הפקת טקס חלוקת התארים, בהתקשרות שתהיה בתנאים זהים לתנאים שנקבעו במכרז שנערך בשנה קודמת  וזאת על מנת למנוע תסבוכת ארגונית וייקור ניכר של ההפקה .

בברכה,
קרבצ'ינסקי יצחק,
מנהל הרכש, המעבדות ותשתיות מו"פ.

הודעה מס' 6 "בקשה לפטור ממכרז"

כללי

אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב [להלן:"המכללה" ] משתמשת מזה שנים במערכת המידע "גלבוע דוט נט " [להלן " המערכת "] למנהל הסטודנטים . המכללה מבקשת להזמין שירותי תחזוקה ותמיכה למשך שנה למערכת.

פירוט הבקשה

יצרן המערכת הינה חברת "תוכנות בית השיטה בע"מ " והיא החברה היחידה אשר יש לה את היכולת , הרצון והניסיון  במגזר האקדמי לספק שירותי תחזוקה ותמיכה שנתית למערכת.

לפיכך, מבקשת המכללה להתקשר עם חברת תוכנות בית השיטה בע"מ מקיבוץ בית השיטה  ולהזמין ממנה את שירות התחזוקה והתמיכה השנתית למערכת ללא מכרז מהיותה ספק יחיד.  כל הסבור כי הוא מסוגל לספק את שירותי התחזוקה והתמיכה השנתית למערכת הנ"ל מתבקש להודיע על כך במייל michraz@afeka.ac.il תוך 7 ימים ועד תאריך 30/12/2013 שעה 12.00.

בברכה,
קרבצ'ינסקי יצחק,
מנהל הרכש, המעבדות ותשתיות מו"פ.

הודעה מס' 5 "מכרז פומבי מס' 3031-2013"

מתן שירותי רישוי, אפיון ,יישום הטמעה ותחזוקת מערכת ERP  של פריוריטי

א. אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב [ע"ר] [להלן: "המכללה"], מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש הצעות למתן שירותי רישוי, אפיון ,יישום הטמעה ותחזוקה של מערכת ERP  של פריוריטי , וזאת בתנאים, בצורה ובאופן האמורים  בכלל מסמכי מכרז מס.  3031-2013[להלן "המכרז"].

ב. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז.

ג. ניתן לצפות במסמכי המכרז המלאים והמחייבים (למעט נספחים ג-1 וג-2) ולהורידם מתאריך: 22/8/2013
בכתובת http://afeka.ac.il/rfp1.

ד. ניתן לקבל את נספחים ג-1 ו-ג-2 תמורת 1,000 ₪ במשרדי המכללה ברח בני אפרים 218 חדר ב'11 בימים א-ה בין
השעות 8:00-12:00 טל 03-7688624.

ה. הצעות, ערוכות בצורה ובאופן המפורטים במכרז, ניתן להגיש עד ליום ג' 24/09/2013 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים של המכללה בחדר ב13 שבבנין ברחוב בני אפרים 218 בתל אביב.

ו. ברורים בנושא המכרז ניתן לפנות ליצחק קרבצ'ינסקי אך ורק בדואר אלקטרוני בכתובת isaack@afeka.ac.il.

ז. במקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז גוברים.

בברכה,
ועדת המכרזים של אפקה
המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

הודעה מס' 4 "בקשה לפטור ממכרז"

כללי

אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב [להלן:" המכללה"] מקימה קורס חדש בנושא מעבדים ובקרים והיא מבקשת להזמין 12 ערכות פיתוח דידקטיות למיקרו בקרים והתקנים פריפריאליים ע"פ הדרישות הפונקציונאליות המפורטות בהמשך [להלן:" הערכות"

פירוט הבקשה

נעשה מחקר שוק ממושך להערכת עלות הציוד הנדרש ובחינת הספקים האפשריים לאספקתו ועד כה נמצא שאין מוצר מדף שעונה על הדרישות הנ"ל ורק חברת איטק בע"מ  הביע את הרצון , היכולת והניסיון במגזר האקדמי לפתח ולספק את הערכות.

לפיכך, מבקשת המכללה להתקשר עם חברת איטק בע"מ מרח' הברזל 38 רמת החייל ולהזמין ממנה את הערכות ללא מכרז מהיותה ספק יחיד.
כל הסבור כי הוא מסוגל לספק הערכות על פי הדרישות  המפורטות  בנספח א (דרישות פונקציונאליות לערכת פיתוח) להודעה זו, מתבקש להודיע על כך במייל michraz@afeka.ac.il תוך 7 ימים ועד תאריך 28/5/2013 שעה 12.00.

בברכה,
קרבצ'ינסקי יצחק,
מנהל המעבדות ותשתיות מו"פ

נספח א' – דרישות פונקציונאליות לערכת הפיתוח

 • מעבד CPU  בתדר 150MHz  ומעלה, הכולל יחידת FPU.
 • 16ערוצים A/D מהירים. שתי כניסות תהינה במחבר BNC  או SMB  השאר במגשר  הרחבה.
 • 8 יציאות דיגיטאליות מאופיינות ע"י אינדיקאטורים פולטי אור (LED). מחבר 2XDIN5  
 • 8 כניסות דיגיטאליות (מפסקים) מאופיינות ע"י LED.
 • 4 יציאות PWM  המחוברות דרך גשר H ומאופיינות ע"י LED. מחבר DIN5.
 • 2 כניסות דיגיטאליות מאופיינות ע"י LED. מחבר BNC.

בחיבור C2I.

 • זיכרון SRAM  חיצוני פרללי בנפח של 256KB לפחות.
 • 16 ערוצי D/A בחיבור SPI  מהיר של 20MHz. שתי כניסות תהיינה במחבר BNC  או SMB. תצוגה )מקבילית – גראפית 128x64)
 • 2 כניסות TTL  ללכידת פולסים CCP מאופיינות ע"י LED. מחבר BNC. זמזם.
 • אופציה לעד 4 פריפריות נוספות (כגון אנקורים, חיישנים וכד').
 • הערכה תכלול את ערוצי התקשורת והממשקים הבאים: 2XRS232 (RS485), USB ו- CAN.
 • הערכה תחובר למחשב לצרכי פיתוח ואבחון (Debugging) דרך ערוץJTAG  תקני.
 • סביבת פיתוח (כולל מהדר C מלא) תסופק יחד עם הערכה ללא עלות נוספת.
 • הערכה תזווד בצורה דידקטית ותתואם לצרכי לימוד.
 • כל הכניסות (דיגיטאליות ואנלוגיות) צריכות לעמוד במתחים של עד V24± .
 • גודל הערכה יהיה 20-30 ס"מ אורך על 15-20 ס"מ רוחב, על PCB  יחיד.
 • הערכה תותאם לעבודה עם כל סביבות הפיתוח התואמות את המעבדים של חברת TI  ובמיוחד עם Code Composer Studio גרסה 5.0 ומעלה.
 • הערכה תכלול את כל ההגנות הדרושות (חשמליות ומכאניות) להפעלה ארוכת שנים באקדמיה. יסופק אב טיפוס או דגם לבדיקה ואישור צוות המכללה.
 • ההתחייבות למועד התיקון תהיה עד 4 ימי עבודה מקבלת הקריאה.
 • לא יהיו תיקוני עריכה או "ג'ימפורים" על המעגל המודפס.

הודעה מס' 3 "בקשה לפטור ממכרז"

כללי

מכללת אפקה בחרה לבסס את מערכות המידע שלה במידה רבה על סביבות מיקרוסופט (Microsoft) ומוצריה. לפיכך חתמה המכללה עם החברה הסכם המיועד לגופים אקדמיים -  Campus Agreement, שמהותו חבילת תוכנות ייחודיות למוצרי מיקרוסופט. כל זאת על-פי מפרט מותאם שנבנה לצרכי המכללה. הסכם זה, שנחתם בשנת 2012 לשלוש שנים, מסדיר את הרישוי לשימוש במוצרי מיקרוסופט.

פירוט הבקשה

חברת מיקרוסופט היא בעלת הזכויות הבלעדית על תכולת חבילת התוכנות (מצ"ב נספח א') המותקנות במכללה. על כן רכישת הרשיונות וזכויות השימוש ניתנים על ידה בלבד. בהתאם לכך, מבקשת המכללה להתקשר עם חברת מיקרוסופט ללא מכרז מהיותה ספק יחיד.

כל הסבור כי הוא מסוגל לספק חבילת תכונה חלופית למפורט בנספח להודעה זו מתבקש להודיע על כך למכללה בכתב או במייל michraz@afeka.ac.il תוך 7 ימים ועד תאריך 28.2.2013 שעה 12.00.

בברכה,
גיא טרוטיאק
מנהל מערכות מידע ומחשוב

נספח א' – חבילת התוכנות

#

קוד פריט

תיאור פריט

כמות

1 2UJ-00007 DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent EntCAL 165
2 C5E-00814 VSPro ALNG LicSAPk OLV E 1Y Ent 165
3 H30-03429 PrjctPro ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent w1PrjctSv 165
4 TSD-01107 VisioPrem ALNG LicSAPk OLV E 1Y Ent 165
5 359-05416 SQLCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Ent UsrCAL 165
6 228-09538 SQLSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP 3
7 395-04412 ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP 1
8 P73-05161 WinSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP 13
9 4WD-00595 FrFrntTMGStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1Proc 1
10 J3A-00692 SysCtrCnfgMgrSvr ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP 1
11 הנחה הנחה 1
12 P71-01031 WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc 8
13 228-04437F SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL 5
14 7JQ-00341S SQL Server 2012 Enterprise (2 Core Pack) 10
15 CKF-00298 SharePoint Server for Internet Sites Enterprise 1
16 R39-00374 WinSvrExtConn ALNG LicSAPk MVL 1
17 H04-00232 OfficeSharePointSvr ALNG LicSAPk MVL 1
18 7NQ-00302S SQL Server 2012 Standard (2 Core Pack) 10
19 N9J-00773 עמחליף הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. 1
20 ZFA-00774 Dynamics CRM CAL All Lng Lic/SA Pack MVL Device CAL 5

הודעה מס' 2 על כוונה להתקשר עם ספק יחיד ללא מכרז

 

1. המכללה מעוניינת לשדרג את המעבדה לסביבת ייצור ממוחשבת (סי"מ).
2. הספק היחיד לאספקה, התקנה ומתן שירות לכלל הציוד המפורט בנספח להודעה זו הינה חברת רובוטק טכנולוגיות.
3. מצ"ב להודעה זו חוות דעת של ד"ר גונן זינגר, ד''ר משה תשובה ומר קרבצ’ינסקי שלפיה רובוטק טכנולוגיות הנה ספק יחיד לעניין הזמנה זו.
4. כל הסבור כי הוא מסוגל לספק, להתקין ולשרת את הציוד המפורט בנספח להודעה זו מתבקש להודיע על כך למכללה בכתב או במייל micraz@afeka.ac.il תוך 7 ימים ועד תאריך 05.12.2012 שעה 12.00.  
  
נספח -  רשימת הדרישות וכתב הכמויות:

 

1. על הספק להיות בעל חמש שנות ניסיון לפחות בתחום, יכולת תמיכה טכנית של מהנדס מנוסה, מחסן חלפים ומעבדת שירות בטווח שלא יעלה על רדיוס 20 ק"מ מהמכללה.
כל פריט ציוד המפורט בהמשך ברשימת כתב הכמויות, חייב להיות לימודי ובטיחותי לשימוש  סטודנטים.

 

2. שדרוג מעבדת סי"ם הקיימת מתוצרת רובוטק טכנולוגיות אשר כוללת את הפריטים הבאים תוצרת חברת   רובוטק טכנולוגיות או פריטים שווי ערך של יצרנים אחרים:

 

 פירוט  כמות
 סט הסבה ER4pc to ER4u  5
 סט הסבה עבור ER14 Pro  1
 שלט ידני לבקר USB / USB Pro  6
 תוכנת סימולציה לבקרים PLC Motion – ( ללא הרשאות )  1
 תוכנת סימולציה לבקרים PLC Motion – הרשאה בודדת  10
 תוכנת View Flex – רישיון נוסף ( כולל פלאג)  10
 סט אנקודרים לרובוט ER5 כולל התקנה  5
 קופסת תקשורת I/O  לבקרי USB Pro  1
 מכלול – מנורת אזהרה למסוע CIM  1
 שעות עבודה להחלפת צנרת אוויר במערכת CIM  כולל תחנות  8

 

 

הודעה מס' 1 על כוונה להתקשר עם ספק יחיד ללא מכרז

  1. המכללה מעונינת להקים מעבדה למעגלי הספק אלקטרוניים ולשדרג את המעבדה להמרת אנרגיה.
  2. הספק היחיד לאספקה, התקנה ומתן שירות לכלל הציוד המפורט בנספח להודעה זו הינה חברת אפליקום.
  3. מצ"ב להודעה זו חוות דעת של ד"ר ברלה ומר קרבצ'ינסקי שלפיה אפליקום הנה ספק יחיד לענין הזמנה זו.
  4. כל הסבור כי הוא מסוגל לספק, להתקין ולשרת את הציוד המפורט בנספח להודעה זו מתבקש להודיע על כך למכללה בכתב או במייל micraz@afeka.ac.il תוך 7 ימים.

נספח א רשימת הדרישות וכתב הכמויות:

 1. על הספק להיות בעל חמש שנות ניסיון לפחות בתחום, יכולת תמיכה טכנית של מהנדס מנוסה, מחסן חלפים ומעבדת שירות בטווח שלא יעלה על רדיוס 20 ק"מ מהמכללה. כל פריט ציוד המפורט בהמשך ברשימת כתב הכמויות, חייב להיות לימודי ובטיחותי לשימוש  סטודנטים.
 2. שתי ערכות ניסוי להמרת אנרגיה 370W– אשר כל אחת מהן כוללת את הפריטים הבאים תוצרת חברת  ELBA  גרמניה או פריטים שווי ערך של יצרנים אחרים:

  מס'

  פירוט

  1.1 בלם העמסה מסוג סרוו המשמש גם לסיבוב מנוע והמותקן על בסיס והכולל אנקודר-אופטי למדידת מהירות ומומנט.
  1.2 מערכת בקרה אלקטרונית לבקרה ושליטה על העמסה וטמפ' כולל חיבור למחשב ,מד מומנט , מד מהירות ותצוגה דיגיטאלית
  1.3 מצמדים למנועים כולל כיסוי הגנה לציר המנוע
  1.4 סט חוטים מטפלון ותקעים מוגנים
  1.5 מנוע תלת-פאזי דידקטי ובטיחותי עם רוטור מלופף ל-370W מוגן בידוד F ופאנל חיבורים
  1.6 פאנל רוטור סטרטר עבור מנוע רוטור מלופף כולל בורר 6 מצבים – 0-1-2.5-5.5-10—0 אום דגם 1015072
  1.7 פאנל עומס התנגדותי  3 x 150W המשמש כעומס לגנראטור DC
  1.8 אנל עומס השראתי תלת פאזי
  1.9 פאנל עומס קיבולי תלת פאזי
  1.10 מנוע אסינכרוני לתל פאזי רוטור כלוב בהספק 0.5hp תעשייתי עם פאנל חיבורים מסומן ורגליים מגומי.
  1.11 ערכת מדידה הכוללת 3 תצוגות דיגיטאליות נפרדות למדידות תלת פאזיות של מתח, זרם והספק . שילוב תוכנת LABVIEW לאיסוף נתונים ומדידת הספק , מקדם הספק , מתח , זרם , נצילות , מומנט , מהירות , הספק מכאני, DC (זרם מתח והספק).
 3. מתקן ניסוי פוטו וולטאי (PV) של חברת MARCRAFT ארה"ב דגם SOLAR PV GT-1000 או מערכת שוות ערך של יצרן אחר.
 4. שש ערכות ניסוי לאלקטרוניקת הספק – אשר כל אחת מהן כוללת את הפריטים הבאים או פריטים אחרים שווי ערך:

דגם

תיאור הפריט

כמות          

0112-001 Power Diode 6
0112-002 Silicon Controlled Rectifier 3
0112-003 Triac 1
0112-004 Free-Wheel Diode 1
0112-005 SCR Power Diode Half Bridge 3
0112-006 Power Diode Half Bridge 3
0112-007 SCR Half Bridge 3
0112-008 Diode Bridge Connection 1
0112-012 Darlington Transistor DC Chopper 1
0112-013 Power Mosfet DC Chopper 1
0112-014 IGBT DC Chopper 1
0112-015 IGBT Single Phase Bridge Connection 1
0112-074 Frequency Converter Compact 1
0112-030 Two Pulse Controller 1
0112-031 Six Pulse Controller 1
0112-032 Pulse Width Modulation Controller: PWM 1
0112-050           Resistive Load 1
0112-051 Inductive Load 1
0112-070           DC Power Supply +/-15V 1
0112-071 Three Phase Power Supply 1
0112-072           Resistor and Capacitor Measuring               1

נספח ב' חוות דעת >>