AfekaUp בוגרים מעצימים בוגרים

AfekaUp בוגרים מעצימים בוגרים

 

מטרת סדרת מפגשי AfekaUp היא להעצים בוגרים באמצעות למידה מניסיונם של בוגרים אחרים.

המפגשים מתקיימים לאורך השנה ומתמקדים כל פעם בנושא אחר המפגיש בין בוגרים מנוסים יותר לאלו המנוסים פחות.

מפגשי AfekaUp :

5.11.18 בוגרים חדשים >>

5.2.19  מפגש בוגרים יזמים >>