ACMPE - המרכז להנדסת חומרים ותהליכים

ACMPE - המרכז להנדסת חומרים ותהליכים
ד"ר עוז גולן

ראש המרכז
ד"ר עוז גולן

 מומחה מטלורגיה, ניתוח כשלים, תכונות מכניות של חומרים, תגובות מתכות לטמפרטורה, בחירת חומרים לעיצוב מכני, בדיקת ואפיון חומרים.
מרכז אפקה להנדסת חומרים ותהליכים (ACMPE) הוקם כדי לשרת את התעשייה בישראל במגוון נושאים ותחומים הקשורים להנדסת חומרים ותהליכים. במרכז עובד צוות חוקרים מהמובילים ביישומים בתעשייה. המרכז מצויד במכשור, במתקנים ובאמצעים מודרניים המאפשרים אפיון ובדיקה של חומרים מתכתיים, חומרים קרמיים, חומרים פלסטיים פולימריים, חומרים ביולוגיים וחומרים מרוכבים.