הצעות למכרזים

הצעות למכרזים
הודעה מספר 11 על אספקת שירותי ניהול מדיה דיגטלית, עיצוב ופרסום, 
מכרז פומבי מס.2017 - 3039

תקופת ההתקשרות: שנה עד חמש.
תנאי סף: מפורטים בסעיף 12 ו-13 למכרז.
תנאי לפסילה: מתן שירותים לגורם המתחרה במכללה.
קבלת מסמכי המכרז: הורדה מהאתר .
מועד אחרון לשליחת שאלות: 15.10.17 לא יאוחר מהשעה 12:00
מועד אחרון להגשה : 29.10.17 בשעה 12:00
מקום ההגשה: תיבת המכרזים בחדר ב' 9, בבניין המכללה ברחוב בני אפרים 218 תל אביב
סוג המכרז: מכרז עם בחינה דו שלבית.
כניסה למכרז >>

הודעה מס' 10 על מכרז לאספקת שירותי נקיון, מכרז פומבי מס.2017 - 3038

תקופת ההתקשרות: חצי שנה עד חמש.
תנאי סף: מפורטים בסעיף 2 למכרז.
תנאי לפסילה: אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים בסעיף 3 למכרז.
קבלת מסמכי המכרז: הורדה מהאתר
מועד אחרון לשליחת שאלות: 17.10.17 לא יאוחר מהשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: 5.11.17 בשעה 12:00
מקום ההגשה: תיבת המכרזים בחדר ב' 9, בבניין המכללה ברחוב בני אפרים 218 תל אביב
סוג המכרז: מכרז עם בחינה דו שלבית.
כניסה למכרז >>